- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STADGAR

 

Organisationsnrummer: 838800-4536

Rev. 2005-02 och 2011-05 2012-12.

Klubbens namn är Skånes Kattklubb och dess säte är Helsingborgs kommun.

§ 2 Klubbens målsättning

2:1 Att verka för en förbättring av kattens ställning som sällskapsdjur.

2:2 Att stimulera utvecklingen och aveln av renrasiga katter.

2:3 Genom utställningar, upplysningar och genom samarbete med andra

föreningar som har samma målsättning, främja medlemmarnas intresse

och kunnande om katten.

 

§ 3 Medlemskap

3:1 Klubben är öppen för alla kattvänner.

3:2 När sökande erhåller klubbens stadgar och inbetalningskort för

årsavgiften, därefter inbetalas medlemsavgiften till klubbens kassör

och därmed har sökande förbundit sig att följa klubbens stadgar,

som bekräftelse på medlemsavgiften utsänder kassören medlemskort.

3:3 För tidigare medlemmar i Skånes Kattklubb som lämnat klubben kan

styrelsen preliminärt bevilja återinträde till nästkommande klubbmöte som beslutar.

 

§ 4 Uteslutning

4:1 Klubbmöte beslutar om uteslutning.

Medlem vars agerande är avsett att skada klubben eller dess syften,

en förtroendevald eller motsvarande inom klubben, kan uteslutas.

4:2 Medlem skall senast 30 dagar före aktuellt klubbmöte erhålla en varning

med motivering för uteslutningen i rekommenderad skrivelse med

mottagningsbevis.

4:3 Medlemmen har rätt att framföra sina synpunkter, innan omröstning

angående uteslutningen påbörjas.

 

§ 5 Klubbmöte

5:1 Klubbmöte skall hållas minst två gånger om året.

5:2 Klubbmötet har beslutsrätt i alla principfrågor.

5:3 Klubbmötenas beslut är bindande för styrelsen och medlemmarna.

5:4 Beslutsprotokoll skall föras och delgivas medlemmarna justerade inom en månad.

5:5 Två justeringmän skall alltid utses.

5:6 Beslut fattas med öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs.

5:7 Vid beslut erfordras enkel majoritet.

5:8 Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

5:9 Röstning genom ombud är icke tillåten.

5:10 Medlem som icke har möjlighet att närvara vid klubbmöte kan skriftligen

meddela styrelsen sitt ställningstagande i på dagordningen specificerade

frågor.

5:11 Styrelsen är skyldig att framföra sådana ställningstagande som

proposition.

5:12 Samtliga medlemmar som fyllt 15 år har rösträtt.

 

§ 6 Styrelse

6:1 Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter.

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

6:2 Udda år väljes ordförande och tre styrelseledamöter, jämna år tre

styrelseledamöter.

6:3 Samtliga styrelseledamöter har en mandattid på två år.

6:4 Ordförande väljes i direktval.

6:5 Vid sitt konstituerande möte beslutar den valda styrelsen om fördelningen

av arbetsuppgifter inom styrelsen, vice ordförande,

utställningssekreterare, sekreterare och kassör.

6:6 Endast en medlem från samma familj får vara medlem av styrelsen.

6:7 Styrelsemedlem som önskar bli befriad från sitt uppdrag, bör beviljas

avgång från detta vid det närmaste ordinarie klubbmöte, varvid

fyllnadsval skall ske.

6:8 Vid styrelsens sammanträden förs beslutsprotokoll.

 

§ 7 Firmatecknare

7:1 Ordföranden och kassören tecknar föreningen var för sig.

7:2 I första hand kassören, i andra hand ordföranden äger rätt att var för sig

förfoga över klubbens konton.

 

§ 8 Räkenskaper

8:1 Klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två

revisorer som väljes av årsmötet.

8:2 Revisorernas mandattid skall vara två år och omlottliggande, så att en

revisor väljes årligen.

8:3 Klubbens verksamhetsår är 1 januari - 31 december, kalenderår.

 

§ 9 Medlemsavgift

9:1 Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas av årsmötet.

9:2 Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

9:3 Vid behov på grund av ändrade avgifter till SVERAK och

prenumerationspriset på förbundstidningen, kan styrelsen föreslå

klubbmötet en efterjustering av medlemsavgiften. Detta måste stå i

kallelsen till mötet.

9:4 Om medlemmar tillhör samma hushåll, reduceras alla medlemsavgifter utom en med

summa årsmötet beslutar.

9:5 Hushållet erhåller ett exemplar av klubbens utskick och förbundstidningen.

9:6 Medlemsrättigheterna grundade på föregående års medlemskap upphör

automatiskt, om inte ny inbetalning skett till årsmötets början.

 

§ 10 Årsmöte

10:1 Årsmöte skall hållas senast den 15 mars.

10:2 Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 januari.

10:3 Kallelse skall ske skriftligen/ mailedes minst två veckor före utsatt mötesdatum.

Dagordning, valberedningens förslag, verksamhetsberättelserna,

kassarapport, revisionsberättelse, motioner samt gällande stadgar skall biläggas.

10:4 Då minst 1/3 av medlemmarna så begär skall extra årsmöte hållas.

 

§ 11 Årsmöte skall uppta följande punkter

11:1 Kallelse stadgeenliga utsändande

11:2 Justering av röstlängd.

11:3 Val av ordförande för årsmötet.

11:4 Val av sekreterare för årsmötet.

11:5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

årsmötes-protokollet.

11:6 Val av två rösträknare.

11:7 Dagordningens fastställande.

11:8 Styrelsens verksamhetsberättelse.

11:9 Kassarapport och revisionsberättelse.

11:10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

11:11 Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år.

11:12 Val av ordförande udda år.

11:13 Val av tre styrelseledamöter.

11:14 Val av en ledamot till utställningskommittén.

* 11:15 Val av delegater till SVERAKs årsmöte jämte suppleant för dessa för

innevarande år.

11:16 Val av revisor för två år och revisorsuppleant för ett år.

11:17 Val av valberedningen.

* 11:18 Skånes kattklubbs motioner till SVERAKs årsmöte.

11:19 Motioner till Skånes Kattklubb.

11:20 Övriga ärenden

* Om dessa punkter ej behandlats på tidigare klubbmöte.

 

§ 12 Strykes

 

§ 13 Valberedning

13:1 En valberedning väljes för en mandattid på ett år.

13:2 Valberedningen utser själv vilken ledamot som är sammankallande.

13:3 Valberedningens förslag skall vara sekreteraren tillhanda senast 30 dagar

före årsmötet.

13:4 Vald funktionär, som ej längre står till förfogande, avsäger sig skriftligen

till valberedningen senast 30 november.

13:5 Styrelsemedlem får ej ingå i valberedningen.

13:6 I kallelsen till årsmötet skall klart framgå att alla medlemmar i klubben äger

samma förslagsrätt som valberedningen.

 

§ 14 Stadgeändring

För ändring av klubbens stadgar krävs beslut av två årsmöten, varav ett

skall vara ordinarie.

 

§ 15 Klubbtidning

Ordföranden är ansvarig utgivare.

 

§ 16 Föreningens upplösande

16:1 Årsmötet har rätt att besluta om klubbens upplösning.

16:2 Förslag om detta måste framföras redan i årsmöteskallelsen.

16:3 Styrelsen eller minst 20% av föreningens medlemmar kan väcka frågan om

föreningens upplösning.

16:4 Minst 2/3 av föreningens majoritet på årsmötet krävs för att föreningen

skall upplösas.

16:5 Sista årsmötet tar ett majoritetsbeslut på hur klubbens tillgångar skall

disponeras.