STADGAR


Organisationsnrummer: 838800-4536

Rev. 2005-02 och 2011-05 2012-12.

Klubbens namn är Skånes Kattklubb och dess säte är Helsingborgs kommun.

 

§ 2          Klubbens målsättning

   2:1       Att verka för en förbättring av kattens ställning som sällskapsdjur.

   2:2       Att stimulera utvecklingen och aveln av renrasiga katter.

   2:3       Genom utställningar, upplysningar och genom samarbete med andra

               föreningar som har samma målsättning, främja medlemmarnas intresse

               och kunnande om katten.


§ 3          Medlemskap

   3:1       Klubben är öppen för alla kattvänner.

   3:2       När sökande erhåller klubbens stadgar och inbetalningskort för

               årsavgiften, därefter inbetalas medlemsavgiften till klubbens kassör

               och därmed har sökande förbundit sig att följa klubbens stadgar,

               som bekräftelse på medlemsavgiften utsänder kassören medlemskort.

   3:3       För tidigare medlemmar i Skånes Kattklubb som lämnat klubben kan

               styrelsen preliminärt bevilja återinträde till nästkommande klubbmöte som beslutar.


§ 4          Uteslutning

   4:1       Klubbmöte beslutar om uteslutning.

               Medlem vars agerande är avsett att skada klubben eller dess syften,

               en förtroendevald eller motsvarande inom klubben, kan uteslutas.

   4:2       Medlem skall senast 30 dagar före aktuellt klubbmöte erhålla en varning

               med motivering för uteslutningen i rekommenderad skrivelse med

               mottagningsbevis.

   4:3       Medlemmen har rätt att framföra sina synpunkter, innan omröstning

               angående uteslutningen påbörjas.


§ 5         Klubbmöte

   5:1       Klubbmöte skall hållas minst två gånger om året.

   5:2       Klubbmötet har beslutsrätt i alla principfrågor.

   5:3       Klubbmötenas beslut är bindande för styrelsen och medlemmarna.

   5:4       Beslutsprotokoll skall föras och delgivas medlemmarna justerade inom en månad.

   5:5       Två justeringmän skall alltid utses.

   5:6       Beslut fattas med öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs.

   5:7       Vid beslut erfordras enkel majoritet.

   5:8       Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

   5:9       Röstning genom ombud är icke tillåten.

   5:10     Medlem som icke har möjlighet att närvara vid klubbmöte kan skriftligen

               meddela styrelsen sitt ställningstagande i på dagordningen specificerade

               frågor.

   5:11     Styrelsen är skyldig att framföra sådana ställningstagande som

               proposition.

   5:12     Samtliga medlemmar som fyllt 15 år har rösträtt.


§ 6         Styrelse

   6:1      Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter.

              Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

   6:2      Udda år väljes ordförande och tre styrelseledamöter, jämna år tre

              styrelseledamöter.

   6:3      Samtliga styrelseledamöter har en mandattid på två år.

   6:4      Ordförande väljes i direktval.

   6:5      Vid sitt konstituerande möte beslutar den valda styrelsen om fördelningen

              av arbetsuppgifter inom styrelsen, vice ordförande,

              utställningssekreterare, sekreterare och kassör.

   6:6      Endast en medlem från samma familj får vara medlem av styrelsen.

   6:7      Styrelsemedlem som önskar bli befriad från sitt uppdrag, bör beviljas

              avgång från detta vid det närmaste ordinarie klubbmöte, varvid

              fyllnadsval skall ske.

   6:8      Vid styrelsens sammanträden förs beslutsprotokoll.


§ 7         Firmatecknare

   7:1      Ordföranden och kassören tecknar föreningen var för sig.

   7:2      I första hand kassören, i andra hand ordföranden äger rätt att var för sig

              förfoga över klubbens konton.


§ 8         Räkenskaper

   8:1      Klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två

              revisorer som väljes av årsmötet.

   8:2      Revisorernas mandattid skall vara två år och omlottliggande, så att en

              revisor väljes årligen.

   8:3      Klubbens verksamhetsår är 1 januari - 31 december, kalenderår.


§ 9        Medlemsavgift

   9:1     Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas av årsmötet.

   9:2     Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

   9:3     Vid behov på grund av ändrade avgifter till SVERAK och

             prenumerationspriset på förbundstidningen, kan styrelsen föreslå

             klubbmötet en efterjustering av medlemsavgiften. Detta måste stå i

             kallelsen till mötet.

   9:4     Om medlemmar tillhör samma hushåll, reduceras alla medlemsavgifter utom en med     

             summa årsmötet beslutar.

   9:5     Hushållet erhåller ett exemplar av klubbens utskick och  förbundstidningen.

   9:6     Medlemsrättigheterna grundade på föregående års medlemskap upphör

             automatiskt, om inte ny inbetalning skett till årsmötets början.


§ 10      Årsmöte

   10:1   Årsmöte skall hållas senast den 15 mars.

   10:2   Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 januari.

   10:3   Kallelse skall ske skriftligen/ mailedes minst två veckor före utsatt mötesdatum.

             Dagordning, valberedningens förslag, verksamhetsberättelserna,

             kassarapport, revisionsberättelse, motioner samt gällande stadgar skall biläggas.

   10:4   Då minst 1/3 av medlemmarna så begär skall extra årsmöte hållas.


§ 11      Årsmöte skall uppta följande punkter

   11:1   Kallelse stadgeenliga utsändande

   11:2   Justering av röstlängd.

   11:3   Val av ordförande för årsmötet.

   11:4   Val av sekreterare för årsmötet.

   11:5   Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

             årsmötes-protokollet.

   11:6   Val av två rösträknare.

   11:7   Dagordningens fastställande.

   11:8   Styrelsens verksamhetsberättelse.

   11:9   Kassarapport och revisionsberättelse.

   11:10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

   11:11 Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år.

   11:12 Val av ordförande udda år.

   11:13 Val av tre styrelseledamöter.

   11:14 Val av en ledamot till utställningskommittén.

*  11:15 Val av delegater till SVERAKs årsmöte jämte suppleant för dessa för

              innevarande år.

   11:16 Val av revisor för två år och revisorsuppleant för ett år.

   11:17 Val av valberedningen.

*  11:18 Skånes kattklubbs motioner till SVERAKs årsmöte.

   11:19 Motioner till Skånes Kattklubb.

   11:20 Övriga ärenden

* Om dessa punkter ej behandlats på tidigare klubbmöte.


§ 12    Strykes


§ 13    Valberedning

   13:1  En valberedning väljes för en mandattid på ett år.

   13:2  Valberedningen utser själv vilken ledamot som är sammankallande.

   13:3  Valberedningens förslag skall vara sekreteraren tillhanda senast 30 dagar

            före årsmötet.

   13:4  Vald funktionär, som ej längre står till förfogande, avsäger sig skriftligen

            till valberedningen senast 30 november.

   13:5  Styrelsemedlem får ej ingå i valberedningen.

   13:6  I kallelsen till årsmötet skall klart framgå att alla medlemmar i klubben äger

            samma förslagsrätt som valberedningen.


§ 14     Stadgeändring

            För ändring av klubbens stadgar krävs beslut av två årsmöten, varav ett

            skall vara ordinarie.


§ 15     Klubbtidning   

            Ordföranden är ansvarig utgivare.


§ 16     Föreningens upplösande

   16:1  Årsmötet har rätt att besluta om klubbens upplösning.

   16:2  Förslag om detta måste framföras redan i årsmöteskallelsen.

   16:3  Styrelsen eller minst 20% av föreningens medlemmar kan väcka frågan om

            föreningens upplösning.

   16:4  Minst 2/3 av föreningens majoritet på årsmötet krävs för att föreningen

            skall upplösas.

   16:5  Sista årsmötet tar ett majoritetsbeslut på hur klubbens tillgångar skall

            disponeras.