STADGAR

Stadgar

               Organisationsnrummer: 838800-4536
               Rev. 2005-02, 2011-05, 2012-12 och 2020-01
               Klubbens namn är Skånes Kattklubb och dess säte är Helsingborgs kommun.

 
§ 2          Klubbens målsättning
   2:1       Att verka för en förbättring av kattens ställning som sällskapsdjur.
   2:2       Att stimulera utvecklingen och aveln av renrasiga katter.
   2:3       Genom utställningar, upplysning och genom samarbete med andra
               föreningar som har samma målsättning, främja medlemmarnas intresse
               och kunnande om katten.


§ 3          Medlemskap
   3:1       Klubben är öppen för alla kattvänner.
   3:2       När sökande erhåller klubbens stadgar och betalat årsavgiften
               har sökande förbundit sig att följa klubbens stadgar, som bekräftelse på medlems- avgiften utsänder                         kassören medlemskort.
   3:3       För tidigare medlemmar i Skånes Kattklubb som lämnat klubben kan
               styrelsen preliminärt bevilja återinträde till nästkommande klubbmöte
               som beslutar.


§ 4          Uteslutning
   4:1       Klubbmöte beslutar om uteslutning.
               Medlem vars agerande är avsett att skada klubben eller dess syften,
               en förtroendevald eller motsvarande inom klubben, kan uteslutas.
   4:2       Medlem skall senast 30 dagar före aktuellt klubbmöte erhålla en varning
               med motivering..
   4:3       Medlemmen har rätt att framföra sina synpunkter, innan omröstning
               angående uteslutningen påbörjas.


§ 5         Klubbmöte
   5:1       Klubbmöte skall hållas minst två gånger om året.
   5:2       Klubbmötet har beslutsrätt i alla principfrågor.
   5:3       Klubbmötenas beslut är bindande för styrelsen och medlemmarna.
   5:4       Beslutsprotokoll skall föras och delgivas medlemmarna justerade inom
               en månad.
   5:5       Två justerare skall alltid utses.
   5:6       Beslut fattas med öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning
               begärs.
   5:7       Vid beslut erfordras enkel majoritet.
   5:8       Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
   5:9       Röstning genom ombud är inte tillåten.
   5:10     Medlem som inte har möjlighet att närvara vid klubbmöte kan skriftligen
               meddela styrelsen sitt ställningstagande i på dagordningen specificerade
               frågor.
   5:11     Styrelsen är skyldig att framföra sådana ställningstagande som
               proposition.
   5:12     Samtliga medlemmar som fyllt 15 år har rösträtt.


§ 6         Styrelse
   6:1      Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter.
              Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.
   6:2      Udda år väljes ordförande och tre styrelseledamöter, jämna år tre
              styrelseledamöter.
   6:3      Samtliga styrelseledamöter har en mandattid på två år.
   6:4      Ordförande väljes i direktval.
   6:5      Vid sitt konstituerande möte beslutar den valda styrelsen om fördelningen
              av arbetsuppgifter inom styrelsen, vice ordförande,
              utställningssekreterare, sekreterare och kassör.
   6:6      Endast en medlem från samma familj får vara medlem av styrelsen.
   6:7      Styrelsemedlem som önskar bli befriad från sitt uppdrag, bör beviljas
              avgång från detta vid det närmaste ordinarie klubbmöte, varvid
              fyllnadsval skall ske.
   6:8      Vid styrelsens sammanträden förs beslutsprotokoll.


§ 7         Firmatecknare
   7:1      Ordföranden och kassören tecknar föreningen var för sig.
   7:2      I första hand kassören, i andra hand ordföranden äger rätt att var för sig
              förfoga över klubbens konton.


§ 8         Räkenskaper
   8:1      Klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av en
              revisor som väljes av årsmötet.
   8:2      Revisorns mandattid skall vara två år.
   8:3      Klubbens verksamhetsår är 1 januari - 31 december, kalenderår.


§ 9        Medlemsavgift
   9:1     Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas av årsmötet.
   9:2     Medlemsavgiften gäller per kalenderår.
   9:3     Vid behov på grund av ändrade avgifter till SVERAK och
             prenumerationspriset på förbundstidningen, kan styrelsen föreslå
             klubbmötet en efterjustering av medlemsavgiften. Detta måste stå i
             kallelsen till mötet.
   9:4     Om medlemmar tillhör samma hushåll, reduceras alla medlemsavgifter utom en med

             summa årsmötet beslutar.

   9:5     Hushållet erhåller ett exemplar av klubbens utskick och förbundstidningen.
   9:6     Medlemsrättigheterna grundade på föregående års medlemskap upphör
             automatiskt, om inte ny inbetalning skett till årsmötets början.
§ 10      Årsmöte
   10:1   Årsmöte skall hållas senast den 15 mars.
   10:2   Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 januari.
   10:3   Kallelse skall ske skriftligen eller via mejl minst två veckor före utsatt mötesdatum.
             Dagordning, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse,
             kassarapport, revisionsberättelse, motioner samt gällande stadgar skall bifogas.
   10:4   Då minst 1/3 av medlemmarna så begär skall extra årsmöte hållas.


§ 11      Årsmöte skall uppta följande punkter
   11:1   Kallelsens stadgeenliga utsändande
   11:2   Justering av röstlängd.
   11:3   Val av ordförande för årsmötet.
   11:4   Val av sekreterare för årsmötet.
   11:5   Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
   11:6   Val av två rösträknare.
   11:7   Dagordningens fastställande.
   11:8   Styrelsens verksamhetsberättelse.
   11:9   Kassarapport och revisionsberättelse.
   11:10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
   11:11 Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år.
   11:12 Val av ordförande udda år.
   11:13 Val av tre styrelseledamöter.
   *  11:14 Val av delegater till SVERAKs årsmöte jämte suppleant för dessa för
              innevarande år.
   11:15 Val av revisor för två år och revisorssuppleant för ett år.
   11:16 Val av valberedning.
    *  11:17 Skånes kattklubbs motioner till SVERAKs årsmöte.
   11:18 Motioner till Skånes Kattklubb.
   11:19 Övriga ärenden
   * Om dessa punkter ej behandlats på tidigare klubbmöte.


 § 12    Valberedning
   12:1  En valberedning väljes för en mandattid på ett år.
   12:2  Valberedningen utser själv vilken ledamot som är sammankallande.
   12:3  Valberedningens förslag skall vara sekreteraren tillhanda senast 30 dagar
            före årsmötet.
   12:4  Vald funktionär, som ej längre står till förfogande, avsäger sig skriftligen
            till valberedningen senast 30 november.
   12:5  Styrelsemedlem får ej ingå i valberedningen.
   12:6  I kallelsen till årsmötet skall klart framgå att alla medlemmar i klubben äger
            samma förslagsrätt som valberedningen.


§ 13     Stadgeändring
            För ändring av klubbens stadgar krävs beslut av två årsmöten, varav ett
            skall vara ordinarie.


§ 14     Föreningens upplösande
   16:1  Årsmötet har rätt att besluta om klubbens upplösning.
   16:2  Förslag om detta måste framföras redan i årsmöteskallelsen.
   16:3  Styrelsen eller minst 20% av föreningens medlemmar kan väcka frågan om
            föreningens upplösning.
   16:4  Minst 2/3 av föreningens majoritet på årsmötet krävs för att föreningen
            skall upplösas.
   16:5  Sista årsmötet tar ett majoritetsbeslut på hur klubbens tillgångar skall
            disponeras.